Kursy BHP i pierwsza pomoc przedlekarska

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe. Szkolenia organizujemy w siedzibie Ośrodka oraz na życzenie u zleceniodawcy.

Rodzaje szkoleń BHP:


– dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakładach pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,
 • zagrożenia na stanowiskach pracy
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 16.


– dla pracowników administracyjno – biurowych, służby zdrowia, oświaty

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • nowe regulacje prawne dotyczące ochrony pracy.
 • zagrożenia na stanowiskach pracy.
 • zasady organizacji stanowisk pracy biurowej.
 • organizacja pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 8.


– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • aktualne regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,
 • zagrożenia na stanowiskach pracy,
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 8.


– dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w charakterze pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy realizują zadania z zakresu organizacji komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,
 • wybrane zagadnienia z ergonomii i fizjologii pracy,
 • zagrożenia na stanowiskach pracy,
 • chrona p.poż. i ochrona środowiska naturalnego,
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 16.


– dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,
 • wybrane zagadnienia z ergonomii i psychologii pracy,
 • certyfikacja oraz ocena maszyn i urządzeń technicznych pod względem bhp
 • zagrożenia na stanowiskach pracy
 • ochrona p.poż. i ochrona środowiska naturalnego
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • metodyka szkolenia w zakresie bhp
 • zastosowanie systemów komputerowych w pracy służb bhp

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 32.


– instruktaż ogólny

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy,
 • w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy,
 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej.

Łączna liczba godzin 3.


– dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,.
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 64.

 


Pierwsza pomoc przedlekarska

Nakaz udzielania pierwszej pomocy reguluje ustawa – Kodeks Pracy – Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. Art. 209 – szczególnie ważna dla pracodawców:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmuje:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.
Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie minimum podstawowe.
Program obejmuje:
– zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu;
– postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na wypadek zatrucia substancjami chemicznymi, porażenia prądem;
– podstawy reanimacji (resuscytacji): zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie – ćwiczenia na fantomie;
– posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi – ćwiczenia;
– podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
Łączna liczba godzin 16.

Udostępnij znajomym