Kursy pedagogiczne

Rodzaje kursów:kursy_pedagogiczne


1.Organizacja i prowadzenie małego domowego przedszkola

Tematyka kursu obejmuje:

 • elementy pedagogiki i psychologii, elementy psychologii wychowawczej
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja międzyosobowa, umiejętność argumentacji
 • pierwsza pomoc przedlekarska marketing i promocja własnego przedszkola, badanie rynku, kalkulacja kosztów rozpoczęcia działalności
 • prawne aspekty organizacji domowego przedszkola, formy organizacyjno-prawne przedszkola.

Łączna liczba godzin 140.


2.Kurs na wychowawcę wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie.

Zajęcia obejmują:

 • Technikę organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Obowiązki i zadania wychowawcy grupy,
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe,
 • Zajęcia praktyczno – techniczne,

Łączna liczba godzin 36.


3. Kurs na kierownika wypoczynku

Szkolenie skierowane jest tylko do czynnych zawodowo nauczycieli, osób z udokumentowanym stażem pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program obejmuje następującą tematykę:

 • organizacja wypoczynku,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
 • sanitarno-higieniczne aspekty użytkowania obiektów wypoczynkowych.

Łączna liczba godzin 10.


4.Kurs doradcy personalnego

Celem kursu jest – wyposażenie w kluczowe kompetencje w zakresie doradztwa personalnego:

 • tworzenie efektywnych procedur diagnozujących, rekrutujących i selekcjonujących pracowników,
 • przygotowanie do wprowadzania zmian personalnych w firmie,
 • nabywanie umiejętności doboru kadry w budowaniu stabilnej organizacji,
 • budowanie własnego wizerunku, jako doradcy personalnego.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Łączna liczba godzin 80.

Udostępnij znajomym