Projekty

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ CONSUS:

1. PHARE 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt 50 na Plus „ Wsparcie aktywności Zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

2. POKL Poddziałanie: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -projekty konkursowe  „Egzamin z j. angielskiego ”

3. Projekt NSRO współfinansowany przez EFS – Poddziałanie 9.1.2

„Lepsza edukacja najlepszą inwestycją, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze uczniów/ucznia radomskich podstawówek „ Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego”.

4. POKL Działanie 7.2.1 „ Centrum Aktywizacji Bezrobotnych”

„Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z j. niemieckim”

5. W ramach projektu DG Edukacja i kultura. Program „ Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci współfinansowany z EFS „Język niemiecki”.

6. POKL – Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych „Rozwiąż swój język! – Szkolenia z języka niemieckiego”.

7. Projekt ,,Dobry start na rynku pracy’’ – Kurs ,,Opiekunka osób starszych’’ POKL 6.1.1.

8. CONSUS – projekt autorski „ Paszport ku lepszemu życiu ZPORR Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

9. Projekt autorski ,,Biznes – moja szansa na sukces’’ – POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia powiatu radomskiego i miasta Radom.

10. Projekt autorski” OD BIERNOŚCI DO AKYWNOŚCI” Poddziałanie 7.2.1 POKL oferujący wsparcie szkoleniowo doradcze dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu radomskiego i miasta Radom.

11. Podwykonawca w projekcie ,,Centrum Aktywizacji bezrobotnych’’ realizowany przez Stowarzyszenie B4

12. Podwykonawca w projekcie realizowanym przez MOPS ,,Aktywność szansą na lepsze jutro’’ POKL 7.1.1.

13. Podwykonawca w projekcie EFS w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL. Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstw Grupy Sita kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

14. Podwykonawca w projekcie Fundacji Przyjaciółka pt. „ Nadzieja na jutro” – cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych SPO RZL.

15. Podwykonawca w projekcie „Program Doradztwa Zawodowego dla kobiet z Rejonu Radomskiego” w ramach Działania 2.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” SPO RZL.

Udostępnij znajomym