Przewodnik po kursach

Kursy BHP

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe. Szkolenia organizujemy

w siedzibie Ośrodka oraz na życzenie u zleceniodawcy.

Rodzaje szkoleń BHP:

– dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakładach pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,

 • zagrożenia na stanowiskach pracy

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

 • egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 16.

dla pracowników administracyjno – biurowych, służby zdrowia, oświaty

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych
i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • nowe regulacje prawne dotyczące ochrony pracy.

 • zagrożenia na stanowiskach pracy.

 • zasady organizacji stanowisk pracy biurowej.

 • organizacja pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

 • egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 8.

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • aktualne regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,

 • zagrożenia na stanowiskach pracy,

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

 • egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 8.

– dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w charakterze pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy realizują zadania z zakresu organizacji komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy
i umiejętności z zakresu:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,

 • wybrane zagadnienia z ergonomii i fizjologii pracy,

 • zagrożenia na stanowiskach pracy,

 • ochrona p.poż. i ochrona środowiska naturalnego,

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp,

 • egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 16.

– dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • regulacje prawne dotyczące ochrony pracy,

 • wybrane zagadnienia z ergonomii i psychologii pracy,

 • certyfikacja oraz ocena maszyn i urządzeń technicznych pod względem bhp

 • zagrożenia na stanowiskach pracy

 • ochrona p.poż. i ochrona środowiska naturalnego

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 • metodyka szkolenia w zakresie bhp

 • zastosowanie systemów komputerowych w pracy służb bhp

 • egzamin końcowy.

Łączna liczba godzin 32.


instruktaż ogólny

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy,
  w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy,

 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej.

Łączna liczba godzin 3.

dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

 • prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 • metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,.

 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbędnych działań profilaktycznych,

 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Łączna liczba godzin 64.

– Pierwsza pomoc przedlekarska

Nakaz udzielania pierwszej pomocy reguluje ustawa
– Kodeks Pracy – Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. Art. 209 – szczególnie ważna dla pracodawców:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmuje:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program obejmuje:

– zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu;

– postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na wypadek zatrucia substancjami chemicznymi, porażenia prądem;

– podstawy reanimacji (resuscytacji): zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie – ćwiczenia na fantomie;

– posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi – ćwiczenia;

– podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Łączna liczba godzin 16.

KURSY ZAWODOWE:

 1. ABC przedsiębiorczości”

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

-zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej,

-zasady marketingu, marketing-mix, analizę otoczenia SWOT i TOWS,

-public relations,

-zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Łączna liczba godzin 45.

 1. ,,Obsługa dźwigów towarowo-osobowych i szpitalnych’’

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania uprawnień operatora dźwigów towarowo-osobowych

i szpitalnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.
Zakres tematyczny kursu obejmuje:

-wiadomości o dozorze technicznym,

-budowę dźwigów części elektrycznej i mechanicznej,

-obowiązki i zadania dźwigowego, awarie i wypadki,

-ogólne wiadomości o dźwigach towarowo-osobowych, bhp.

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.

Łączna liczba godzin 36.

 1. ,,Kierowcy wózków jezdniowych’’

Celem kursu jest nabycie uprawnień na wszystkie typu wózków – naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne oraz na obsługę – wymianę butli gazowej. Szkolenia na wózek boczny wysokiego składowania (reach truck) – na indywidualne zlecenie.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

– typy stosowanych wózków jezdniowych,

– budowa wózka,

– czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy

i po pracy wózkami,

– czynności operatora w czasie pracy wózkami,

– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

– wiadomości z zakresu bhp,

– praktyczna nauka jazdy,

– obsługa i wymiana butli gazowych LPG,

– pokaz i samodzielna wymiana butli gazowych,

– wiadomości o dozorze technicznym.

Łączna liczba godzin 67.

 1. ,,Uprawnienia energetyczne Gr. I, II, III. E i D’’

Celem kursu jest nabycie uprawnień elektroenergetycznych w zakresie Eksploatacji lub Dozoru – elektrycznych, cieplnych lub gazowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

– Elektryczne GRUPA I – kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie  obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych
– Cieplne
GRUPA II – kurs dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło wykonujących prace
w zakresie 
obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych.

– Gazowe GRUPA III – kurs dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji
i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie 
obsługi ,konserwacji, napraw, montażu
i kontrolno-pomiarowych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uprawnienia są ważne na 5 lat i trzeba je ponawiać.

 1. ,,Kurs dla palaczy kotłów C.O.’’

Celem kursu jest zdobycie zawodu palacz C.O. oraz zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu centralnego ogrzewania.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu zawiera wiadomości ogólne na temat przepisów prawnych i jednostek miar, informacje o budowie i obsłudze kotłów (na paliwo stałe i gazowe), zagadnienia z zakresu p.poż.
i bhp oraz zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uprawnienia są ważne na 5 lat i trzeba je ponawiać.

Tematyka kursu obejmuje:

– typy kotłów – system ogrzewania,

– armatura i osprzęt kotłów,

– sposoby regulacji procesu spalania,

– rola pomp cyrkulacyjnych,

– zabezpieczenie kotłów wodnych systemu otwartego,

– układ jednostek SI,

Łączna liczba godzin 25.

6.,,Sekretarka – asystentka dyrektora z podstawami księgowości’’

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy biurowo-administracyjnej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum średnie.

Tematyka kursu obejmuje:

– cechy dobrej asystentki i jej miejsce w przedsiębiorstwie,

– obsługa urządzeń biurowych,

– prowadzenie rozmów telefonicznych oraz obsługa bezpośrednia klienta,

– rodzaje i obieg dokumentacji,

– podstawy księgowości,

– podstawowe słownictwo z zakresu księgowości i finansów,

– organizacja oraz przygotowywanie spotkań konferencyjnych i służbowych,

Łączna liczba godzin 65.

 1. ,,Pracownik administracyjno – biurowy’’

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum średnie.

Tematyka kursu obejmuje:

– wybrane zagadnienia prawa,

– prowadzenie dokumentacji firmy,

– prowadzenie spraw kadrowych,

– obsługa urządzeń biurowych,

– obsługa komputera – programy użytkowe,

– marketing, reklama, promocja,

Łączna liczba godzin 25.

8. ,,Magazynier z obsługą komputera’’

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie oraz obsługi standardowego oprogramowania komputerów i programów księgowości materiałowej o obrocie towaru.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Łączna liczba godzin 60.

9. ,,Profesjonalny sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i komputera’’ Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy-handlowca, przedstawiciela handlowca
z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputera.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum średnie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: prawo, finanse, towaroznawstwo ogólne, marketing, obsługę i wykorzystanie komputerów w działalności zawodowej, kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, przewozy towarów, handel detaliczny, handel hurtowy, kierowanie małą firmą, etykę kupiecką.

Łączna liczba godzin 60.

10. ,,Obsługa kas fiskalnych’’

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

 • omówienie obowiązujących przepisów prawno – fiskalnych,

 • objaśnienie terminów i skrótów używanych na dokumentach handlowych,

 • omówienie sposobu wystawiania faktury VAT czy rachunku,

 • ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych.

Łączna liczba godzin 25.

11. ,,Kurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników pojazdów zasilanych LPG’’

Celem kursu jest: przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy przy instalacjach zasilania pojazdów samochodowych gazem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny: kurs obejmuje ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych
i chemicznych gazów, rodzaje gazów stosowanych do napędu pojazdów, instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, budowa i oznakowanie zbiorników LPG, warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT. Uprawnienia ważne są bezterminowo.

Łączna liczba godzin 20.

12. ,,Bukieciarz/Florysta’’

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: pielęgnacji roślin żywych i ciętych, utrwalania roślin różnymi metodami, zasad i techniki wykonywania wiązanek i dekoracji okolicznościowych, zasad i techniki wykonywania wyrobów ślubnych i komunijnych oraz dekoracji pogrzebowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

– dobieranie odpowiednich kwiatów i roślin do danego wyrobu bukieciarskiego,

– wykonywanie zamówionych kompozycji kwiatowych wg zasad techniki bukieciarskiej,

– wykonywanie drobnych dekoracji kwiatowych okolicznościowych na różne okazje, przyjęcia i uroczystości,

– doradzanie klientom odpowiednich kompozycji kwiatowych na różne okazje,

– przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich,

Łączna liczba godzin 80.

13. ,,Kurs fryzjerski’’

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fryzjera.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

zajęcia teoretyczne:
– technologie fryzjerskie, stylizacja, higiena

zajęcia praktyczne:
– strzyżenie włosów różnymi technikami, modelowanie fryzur dziennych damskich i męskich, modelowanie fryzur okolicznościowych z włosów krótkich, modelowanie fryzur okolicznościowych
z włosów długich, fryzury ślubne, wieczorowe, koki itp., techniki dekorowania włosów, rozjaśnianie włosów i dekoloryzacja, balayage, farbowanie włosów, trwała ondulacja na włosach krótkich i długich

Łączna liczba godzin 100.

14. ,,Kurs fryzjerski z elementami wizażu’’

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fryzjera, wizażysty.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

zajęcia teoretyczna – 30 godzin

 • fryzjerstwo – zagadnienia wstępne, organizacja pracy w salonie fryzjerskim zgodnie z zasadami
  i przepisami sanitarnymi, wyposażenie salonu fryzjerskiego, specyfika zawodu i zasady pracy
  z klientem., budowa włosów, skóry i właściwości

zajęcia praktyczne – 120 godz.

 • zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, strzyżenie włosów i kształtowanie fryzur wraz
  z rozplanowaniem proporcji i doborem odpowiedniego sprzętu, przeprowadzanie ondulacji wodnej, przeprowadzanie zabiegu trwałej ondulacji, przeprowadzenie zabiegów rozjaśniających, produkty do stylizacji, dobór fryzur w zależności od typu urody, elementy wizażu, egzamin końcowy praktyczny.

Łączna liczba godzin 150.

15. ,,Operator pilarek spalinowych i wykaszarek’’

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi pilarek spalinowych i wykaszarek oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie. Kurs nie uprawnia do pracy na budowach, w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu obejmuje:

 • wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna,

 • pod­stawowe wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych.

 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. Praca na drzewach rosnących i ściętych

 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach trudnych. Ścinka drzew pochylonych.

 • technika przerzynki kłód i dłużyc z zachowaniem bhp pracy przy różnych naprężeniach drzew i gałęzi

Łączna liczba godzin 36.

16. ,,Kurs kroju i szycia z modelowaniem’’

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z krojem, szyciem płaskim i modelowaniem.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

Szycie ręczne 

– Technika szycia na maszynie, bhp przy obsłudze maszyn

– Przygotowanie form do krojenia, wykonanie szablonów.

– Przygotowanie form do krojenia, 

– Technika prasowania, bhp przy obsłudze stanowiska do prasowania oraz szycie spódnicy

Przygotowanie spódnicy do I miary

– Zastosowanie szwów odzieżowych w wyrobie gotowym – poszewka na poduszki.

Technika przyszywania taśm do firan, modelowanie firan.

Łączna liczba godzin 120.

17. ,,Kurs kadrowo – płacowy’’

Kurs kadrowo – płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i wynagrodzeń, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum średnie.

Program kursu zawiera:
– organizacja pracy działu personalnego
– prowadzanie dokumentacji pracowniczej
– zasady naliczania wynagrodzeń

– dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
– dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS
– obsługa programu „Symfonia”.

Łączna liczba godzin 120.

18. ,,Kucharz, kelner, barman’’

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie kucharza, kelnera oraz barmana. Obsługa przyjęć okolicznościowych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

– organizację produkcji,

– zasady żywienia, poznanie przepisów kulinarnych, towaroznawstwo spożywcze, bhp,

– zajęcia praktyczne, minimum sanitarne, podstawowe wiadomości o wymogach przy rejestracji własnej firmy.

– Z zakresu pracy barmańskiej prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie wyposażenia i organizacji pracy baru, obsługi sprzętu barmańskiego, organizacji pracy kelnera, zasad serwowania dań, organizacji i obsługi przyjęć okolicznościowych, technik miksowania i kultury podawania i spożywania napojów oraz sposobów rozliczeń kelnerskich.

Łączna liczba godzin 120.

19. ,,Opiekunka osób starszych, chorych i dzieci’’

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności
polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

– zajęcia organizacyjne

poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż

ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

– rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym – sylwetka zawodowa opiekuna,

– anatomia z fizjologii,

– proces starzenia się organizmu człowieka,

– postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,

– choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów,

– problemy opieki chorych niepełnosprawnych,

– pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,

– profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,

– aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji,

– opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci,

– pierwsza pomoc w geriatrii,

– wybrane zagadnienia farmakoterapii,

– zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Łączna liczba godzin 90.

 1. ,,Aranżacja ogrodów’’

Celem kursu jest zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie

projektowania i aranżacji ogrodów.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje:

rodzaje terenów zielonych i ich funkcja,

– historia sztuki ogrodowej,

– zasady kompozycji, rodzaje współczesnych ogrodów,

– zasady tworzenia projektu,

– inwentaryzacja terenu, czytanie map i podkładów,

– mała architektura, rodzaje,

– zasady doboru roślin i charakterystyka grup roślin,

– zasady projektowania i zakładania trawników,

– zasady pielęgnacji roślin.

Łączna liczba godzin 90.

KURSY Budowlane

  1. ,,Montażysta stolarki okiennej i drzwiowej’’

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac dotyczących montażu stolarki otworowej – okien i drzwi, w tym: prawidłowego osadzania stolarki okiennej uwzględniając mostki cieplne; zastosowania zapraw do obróbki okien oraz pianek montażowych; zastosowania odpowiednich kotew do osadzania okna; rodzaju konstrukcji okien i drzwi oraz sposobu ich osadzania i obróbki, a także rodzajów okien; wymagań technicznych stawianych oknom i drzwiom; obsługi elektronarzędzi; obsługi narzędzi pomiarowych; doboru materiałów, narzędzi i sprzętu do przyjętej technologii osadzania okien i drzwi; zamocowania stolarki otworowej zgodnie z zasadami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska;
dokonania odbioru prac związanych z mocowaniem stolarki zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka zajęć:

– w części teoretycznej obejmuje: podstawy rysunku technicznego, budowlanego, technikę rysowania, wymiarowania, rysunki szkicowe, oznaczenia elementów budowlanych, czytanie projektu technicznego, wykazy okien i drzwi oraz rodzaje okien, ich budowa i charakterystyka., okna drewniane, okna plastikowe, okna aluminiowe, okna dachowe, okna antywłamaniowe, ogrody zimowe, demontaż starych okien lub montaż nowych., mocowanie okien oraz BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami.

– w części praktycznej obejmuje: ćwiczenia w pomiarach okien i drzwi przygotowanych do montażu, kosztorysowanie prac związanych z wymianą okien i drzwi, prawidłowe przewożenie okien
i drzwi. ćwiczenia w bezpiecznym posługiwaniu się elektronarzędziami, montaż okien łączonych, witryn, poszerzanie otworów drzwiowych i okiennych, nadbudowa i zabudowa, uszczelnianie okien
i drzwi oraz, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Łączna liczba godzin 150.

2.,,Kurs Glazurnik – posadzkarz’’

Celem kursu jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu glazurnik-posadzkarz.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe.

Tematyka kursu obejmuje;

– Materiały budowlane w glazurnictwie,

– Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna,

– Zasady wykonywania i obmiarowania robót posadzkowych i okładzinowych,

– Montaż płyt gipsowo-kartonowych,

– Podstawowe wiadomości z zakresu BHP i p.poż.

Łączna liczba godzin 120.

KURSY pedagogiczne

 1. ,,Organizacja i prowadzenie małego domowego przedszkola’’

Tematyka kursu obejmuje:

 • elementy pedagogiki i psychologii, elementy psychologii wychowawczej

 • komunikacja interpersonalna, komunikacja międzyosobowa, umiejętność argumentacji

 • pierwsza pomoc przedlekarska

 • marketing i promocja własnego przedszkola, badanie rynku, kalkulacja kosztów rozpoczęcia działalności

 • prawne aspekty organizacji domowego przedszkola, formy organizacyjno-prawne przedszkola.

Łączna liczba godzin 140.

2.,,Kurs na wychowawcę wypoczynku’’

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum średnie.

Zajęcia obejmują:
– Technikę organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
– Obowiązki i zadania wychowawcy grupy,
– Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
– Turystyka i krajoznawstwo,
– Zajęcia kulturalno – oświatowe,
– Zajęcia praktyczno – techniczne,
Łączna liczba godzin 36.

3.,,Kurs dla kierowników wypoczynku’’

Szkolenie skierowane jest tylko do czynnych zawodowo nauczycieli, osób
z udokumentowanym stażem pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program obejmuje następującą tematykę:

-organizacja wypoczynku,

-bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,

-sanitarno-higieniczne aspekty użytkowania obiektów wypoczynkowych.

Łączna liczba godzin 10.

4.,,Kurs doradcy personalnego’’

Celem kursu jest – wyposażenie w kluczowe kompetencje w zakresie doradztwa personalnego:

-tworzenie efektywnych procedur diagnozujących, rekrutujących i selekcjonujących pracowników,

-przygotowanie do wprowadzania zmian personalnych w firmie,

-nabywanie umiejętności doboru kadry w budowaniu stabilnej organizacji,

-budowanie własnego wizerunku, jako doradcy personalnego.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Łączna liczba godzin 80.

Udostępnij znajomym